Turning point

1402-07-14

نقطه‌ی عطف به چه معناست و انواع مختلف آن چه مواردی هستند؟

در مراحل مختلف زندگی همه‌ی ما اتفاقات و رویدادهای گوناگونی برای‌مان پیش می‌آیند که برخی از آنها بر روی‌مان تأثیر زیادی می‌گذارند و به نوعی مسیر […]