یک خواهش

هر جور که دانی با ما سر کن

اما از عشق هوای دلِ ما را تر کن

بی عشق مگر زندگی خواهد بود

ای عشق تو از عشق ما را مفتخر کن

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۵/۱۶

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر