گاهی بهتر است ندانیم فلانی کیست

بازیچه‌ی دستِ دنیا هست یا که نیست

گاهی بهتر است کنجکاوی نکنیم

در زندگیِ کسی که سرنوشتش مثلِ من و تو نیست

گاهی بهتر است قضاوت نکنیم

کفشِ دیگران که به پای من و تو نیست!

گاهی کبک سر به زیرِ برف بودن بد نیست

در زمانه‌ای که حالِ زندگیِ دیگران مثلِ من و تو نیست

گاهی سهمِ باغ علفِ هرز هم می‌شود

اما باغبانی زمین که با من و تو نیست

اوست ستار العیوب، اوست پنهان کننده‌ی عیوب

کار کارِ اوست، کار من و تو نیست!؟!

ای خدا, تو باران باش و بر فهمِ ما ببار

نپرس کاسه‌های خالی از آن کیست

ما را بفهمان که هر کس معمارِ زندگیِ خودش است

دخالتِ بی‌جای ما مایه‌ی شرمندگیست

تاریخ نگارش شعر: ۱۲۹۷/۳/۱۴

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر