شهرِ دل آباد شد

عشق را آفریدی تاجِ سرِ کلمات شد

بر تختِ دل نشست و شهرِ دل آباد شد

یک جا سپاهِ محبت یک جا امیرِ مهر

یک جا سربازِ پیاده‌ی امید که آخر وزیر شد

در دست تو بود بُرد و باخت‌و کیش‌و مات

در دست تو هست پیروزی و شکست‌و راه نجات

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۸/۳/۱۲

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر