علی*(ع)* از علم

۱۳۹۸-۰۳-۰۱

علی (ع) از علم

علی*(ع)* از علم فراوان دارد فرقِ علی و علم یک حرف تفاوت دارد بی گمان حکمتِ آن پنهان است اما علی و علم در یک پیمانه […]