مأموریت+/ مأموریت ما موفقیت شما است.

به مأموریت+ خوش آمدید

→ بازگشت به مأموریت+/ مأموریت ما موفقیت شما است.