سهم ما از زندگی

۱۳۹۸-۰۵-۲۵

سهم تو محفوظ است

آنچه خداوند در زندگی برای تو کنار گذاشته است تنها برای توست از زمانی که به دنیا آمده ای اینگونه بوده است تصور کن از طرف […]