1398-11-04

اهمیت داستان برند

هر انسان موفقی داستانی برای تعریف کردن دارد داستانی از سرگذشت خود البته همه ی انسان ها داستانی برای تعریف کردن دارند اما قاعده ی زندگی […]