یک خواهش

۱۳۹۸-۰۲-۲۹

یک خواهش

هر جور که دانی با ما سر کن اما از عشق هوای دلِ ما را تر کن بی عشق مگر زندگی خواهد بود ای عشق تو […]