1396-04-02

تو

تو تو بودی و هستی تو داناترین بودی تو شجاع ترین بودی تو با بصیرت ترین بودی تو بودی که نماد صبر بودی تو قوانین خدا […]