یا عالم العرش

1398-02-29

یا عالم العرش

ای که هستی به یک اشاره ی تو پابرجاست ای که نیستی به یک کرشمه ی تو بر پا خواهد خواست ای که بودن و یا […]