گفتگوی خوب، مفید و سازنده

1402-04-30

گذران روزهای زندگی

– به نظرت چقدر دیگر مانده تا برسیم؟ – – حدودا بیست دقیقه؛ بیشتر راه را آمده ایم به آرامی در حال قدم زدن و صحبت […]