کشف های جدید

1401-04-24

کعبه‌ی جان و کشف های بعد از آن

گشتن به دور خانه‌ی تو چه رازی در خود دارد؟ چه چیز باید از آن کشف شود؟ چرا که هیچ کار تو*خداوند سبحان* بی حکمت نیست […]