کسب و کار دانش بنیان

1401-05-07

شرایط کنونی و عوامل مهم برای خوداشتغال و یا کارآفرین شدن و پابرجا نگه داشتن کسب و کار خود

فکر نکنم هیچ زمان دیگری مثل زمان کنونی ما، خوداشتغال و یا کارآفرین شدن به این خوبی و سرراستی بوده باشد چون شرایط بسیار خوبی در […]