کرونا و استراتژی های جدید کسب و کار

1399-02-05

در این شرایط، با کسب و کاری که داریم چه کنیم؟

به مناسبتِ روزِ کارآفرینی*۳ اردیبهشت* که در این هفته بود، در این مقاله به موضوعاتی مهمی در خصوص کسب و کار و کارآفرینی می پردازیم دو […]