کدام عده؟

1398-03-02

کدام عده؟

عده ای در بهشتِ برین؛ عده ای در اسفل السافلین عده ای با خدای رحیم؛ عده ای با شیطانِ رجیم عده ای بی خیالِ آخرت؛ عده […]