کاروانِ عشق

1399-05-16

کاروانِ عشق

ما را چه شد که چون تویی هوا خواهِ ما شد؟ دل در دلِ زمین و زمان نماند و پریشانِ ما شد؟ آدم هبوط کرد به […]