کارآفرینی

1402-12-04

موارد مهم در موفقیت کسب و کار

آیا مدت‌هاست می‌خواهی کسب و کاری را راه بیندازی و نمی‌دانی به چه صورت مشغول انجام آن شوی!؟ آیا کسب و کاری داشته‌ای و آن را […]
1401-05-07

شرایط کنونی و عوامل مهم برای خوداشتغال و یا کارآفرین شدن و پابرجا نگه داشتن کسب و کار خود

فکر نکنم هیچ زمان دیگری مثل زمان کنونی ما، خوداشتغال و یا کارآفرین شدن به این خوبی و سرراستی بوده باشد چون شرایط بسیار خوبی در […]