چه دیدند؟

۱۳۹۸-۰۲-۳۰

چه دیدند؟

ذرّات جهان چه دیدند در تو!؟ که کوه در جای خود ماند و مات و مبهوتِ تو ماند که زمین در مدارِ خود ساکن شد و […]