چشمِ دل

1398-02-30

چشمِ دل

نگاهت در نگاهم کرده خانه دلم ساخت از برایت آشیانه همان دم که چشمِ دل تو را دید نمی داند دگر راهِ زمانه ۱۳۹۷/۲/۲ منبع: مأموریت+/ […]