چرا وقت طلاست؟

1399-03-09

طلای زمان

در آخرین سال قرنِ حاضر هستیم، یعنی در سال ۱۳۹۹ امسال که تمام شود یک قرن را پشت سر گذاشته ایم و همه ی ما مأموریتی […]