چراغِ مصلحت اندیشی

1398-02-29

چراغِ مصلحت اندیشی

حریفِ توبه وداع کرد و رفت از برم خدایا امروز به میکده پشتِ درم چراغِ مصلحت اندیشی ام در دستِ که بود؟ که افتاد و شکست […]