چراغِ مصلحت اندیشی

۱۳۹۸-۰۲-۲۹

چراغِ مصلحت اندیشی

حریفِ توبه وداع کرد و رفت از برم خدایا امروز به میکده پشتِ درم چراغِ مصلحت اندیشی م در دستِ که بود؟ که افتاد و شکست […]