1398-03-02

پیوند

تو منی یا من توام؟؛ هر چه هستم با توام با توام ای ناخدایِ کشتیِ دریایِ عشق پی نوشت: تو ما باشی مها ما تو، ندانم […]