پدیدآورنده

1399-05-31

راه هیچ وقت هموار نبوده، بلکه رهرو آن را هموار کرده است

در مسیر موفقی مخصوصا موفقیت هایی که عمیق و اثرگذار بوده اند و هستند تیتر این مقاله دخیل بوده است: “راه هیچ وقت هموار نبوده، بلکه […]