پدر نمونه

1401-11-21

پدر در خانواده چه مسئولیت هایی دارد؟

هیچ کدام از ما نیستیم که تأثیری که پدرهایمان بر روی ما گذاشته اند را انکار کنیم، همه ی ما از آنها خاطره هایی داریم و […]