و او قدر نعمت هایی که در زندگی داشت را به خوبی می دانست

1398-04-07

و او قدر نعمت هایی که در زندگی داشت را به خوبی می دانست

همیشه در زندگیِ خود قدردانِ نعمت های خداوند بودن وقتی می اندیشید که خداوند چه نعمت های گرانبهایی را در طولِ زندگی اش به او داده […]