ویژگی های بچه ها

1399-12-15

مثل بچه ها باش

زیگ زیگلار- نویسنده، فروشنده و سخنران انگیزشی بسیار مشهور در جهان که یکی از تأثیرگذارترین افراد در زندگیِ بسیاری از افرادِ موفقِ شناخته شده در سراسر جهان […]