ویژگی افراد تأثیرگذار

1399-09-14

به اندازه ی یک شمع روشنایی ببخش

مهم نیست کارهای خوبی که در زندگی ات انجام می دهی چقدر بزرگ هستند مهم نیست چند نفر از آنها به درستی استفاده می کنند مهم […]