وفور نعمت

1401-02-16

همه چیز در اختیار توست

زمانی که خودت را از تمام محدودیت های ذهنی رها نمایی دیدگاه نویی به جهان هستی پیدا می کنی، انگار که از پیله رها شده ای […]