وظایف خانم ها

1402-09-03

وظایف زن‌ها در خانواده

روحیه خانم‌ها، دخترها و در کل زن‌ها متفاوت از مردهاست، این را هر همسر، پدر، فرزند پسر و برادری با کمی دقت متوجه می‌شود که خلق […]