همسو شدن با کائنات

1399-03-23

فرکانس چیست و چه نقشی در موفقیت ما دارد؟

داشتم داخل خورجین اسرارآمیز موفقیت را می گشتم که دستم به شیئی خورد، آن را بیرون آوردم، دیدم وااای چه الماسی!، چرا تاکنون از این موردِ […]