1401-04-10

همراه و همقدم

زندگی با داشتن یک همراه خوب معنای دیگری به خود می گیرد کسی که سهم زیادی در قلب ما خواهد داشت دغدغه ی ما دغدغه ی […]