نواحی نوآوری

1400-03-21

تبدیل روستای اسلامیه به اولین ناحیه نوآوری روستایی از طریق زیرساخت سایت مأموریت+ و اکوسیستم آن

ناحیه‌ی نوآوری چه مکانی است؟ بر اساس تعریف ارائه شده در سایت IASP*انجمن پیشرو اکوسیستم‌های نوآوری در سراسر جهان* نواحی نوآوری مکان‌هایی هستند که برای جذب […]