نقاط قوت و نقاط ضعف

1398-03-31

برای اوج گرفتن در مسیر موفقیت، نقطه قوت های خود را بیشتر به کار بگیر و روی نقطه ضعف های خود حسابی کار کن

محال است هر یک از ما نقطه ی قوتی در درون خود نداشته باشیم اما از آن طرف هم هیچکس کامل نیست و محال است کسی […]