مُلک سلیمانی

۱۳۹۸-۱۰-۲۱

مُلک سلیمانی

فکر کردند بروی چه می شود؟ آن راهِ مقدسِ ما گُم می شود! بعدِ رفتنِ قاسمِ سلیمانی دارد مُلک سلیمانی برپا می شود قاسمم از آن […]