1400-01-13

استراتژی چیست و چه نقش مهمی در رسیدن به خواسته هایمان دارد؟

قطار سال ۱۴۰۰ به ایستگاه خود رسیده است و مسافران در حال سوار شدن هستند دیگر بسیاری از ما بعد از پشت سر گذاشتن تعطیلاتِ عید […]
1398-03-17

تو بهترینی

قدرِ خودت را بدان چون “تو بهترینی” فکر نکن این را از آن جهت می گویم که دلت را خوش کنم، نه برای این می گویم […]