موجیم ما همیشه تو ساحلِ وجودش

۱۳۹۸-۰۶-۲۸

موجیم ما همیشه تو ساحلِ وجودش

حس می کنم صداتو سال هاست می شناسم؛ از تو به من نزدیک تر کسی رو نمی شناسم روحِ من و بگیرو بالا ببر به معراج؛ […]