من و ما تا فنا

1398-03-01

من و ما تا فنا

میانِ من و ما فاصله ای است؟ بردار حجاب را بردار، من را بردار، ما را بردار ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا