مفتونِ توأم…

1398-02-29

مفتونِ توأم…

مفتونِ توأم حافظ؛ ای جانِ مرا رافض ۱۳۹۷/۳/۸ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا