معلولیت

1400-09-12

باب دلمی

در فراسوی تمام دغدغه‌های زمینی، چیزی در قلبش فوران می کرد آتشفشانی از احساسات عمیق و عجیب بر روی صندلی چرخدار وقتی برای حرکت با دست‌هایش […]