1397-10-09

مصمم باش

روزی که در زندگی به این نتیجه رسیدی که باید به خواسته هایت*اهداف، رویاها و آرزوها* برسی به خواسته هایی که سال ها می خواستی به […]