مددی کُن

1398-02-30

مددی کُن

من برای با تو بودن از خودم گذشته بودم دلمو پای دو چشمِ مستِ تو گذاشته بودم وقتی سهمم از دارِ دنیا فقط و فقط یه […]