محرمِ اَسرار

1398-03-02

مَحرمِ اَسرار

گویا که تویی مَحرمِ اَسرارِ دلِ زار گویا که تویی آرامشِ این دلِ بیمار ۱۳۹۶/۸/۱۷ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا