متفاوت اندیشیدن

1395-04-01

آیا متفاوت اندیشیدن و عمل کردن سخت است

وقتی به مطالعه سرنوشت انسان های موفق تاریخ بپردازیم، متوجه می شویم همه آنها متفاوت می اندیشیدند و اگر در دوران هر کدام از آنها از […]