1398-02-30

ماجرا

نه از اینم نه از آنم من همینم من همانم من همان روحم که در جسم به تدبیرِ تو به تبعیدِ زمینم کوزه ای دارم به […]