1398-02-31

قَسَم

به صدر نشینانِ صومعه ی عشق قسم به بالا بلندانِ عرش اعظم قسم به سربدارانِ شهید در راه عشق به رندانِ دل آبادِ خانه ی فنا […]