قانون ارتعاش

1399-03-23

فرکانس چیست و چه نقشی در موفقیت ما دارد؟

داشتم داخل خورجین اسرارآمیز موفقیت را می گشتم که دستم به شیءی خورد، آن را بیرون آوردم، دیدم وااای چه الماسی!، چرا تاکنون از این موردِ […]