فیضِ عظیمِ عشق

1398-03-02

فیضِ عظیمِ عشق

امیدوار باش که فیضِ عظیمِ عشق هر چه غمِ زمینی است ز دوروبرت بردارد ۱۳۹۸/۲/۳۰ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا