فیضِ عظیمِ عشق

۱۳۹۸-۰۳-۰۲

فیضِ عظیمِ عشق

امیدوار باش که فیضِ عظیمِ عشق هر چه غمِ زمینی است ز دوروبرت بردارد ۱۳۹۸/۲/۳۰ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا