فواید طبیعت

1402-03-29

درس هایی از طبیعت

چیه!؟ سوار شو دیگه! اتوبوس سفرهای علمیِ بلد نبودم برونم دیر شد، وسط راه هم پنچر شد، الان هم بد جایی پارک کردم اول مقاله نخند، […]