فرمول رسیدن به خواسته ها= شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات

1398-02-14

فرمول رسیدن به خواسته ها= شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات

طی سال ها تحقیقاتِ عمیق و وسیعم در مورد عوامل موفقیت در تمام ابعاد زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی*، چند روزی است که یک چیز جالب […]